Общи условия

Общи условия и правила за провеждане игра в Стая на Загадките

Провеждане на играта

1. Всеки участник в игрите на Logiscape е длъжен да спазва настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на съответната игра.

2. Игрите на Logiscape се провеждат в специално обозначени за тази цел помещение или пространство и при спазване на установените правила за участниците в нея, упоменати в настоящите общи условия или в декларациите за участниците. Logiscape е Организатор на тези игри.

3. След информиране за правилата на играта, всеки участва на собствена отговорност.

4. Организаторът не носи никаква лична или материална отговорност за щети причинени на участниците от неправилното използване на играта или неспазването на правилата.

4.1. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на игрите на Logiscape, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, причинени от терена, изградените декори, оборудване, случайни предмети, свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл в помещението.

4.2. Организаторът на играта не носи отговорност при инцидент, настъпил вследствие личното физическо състояние на участниците. В случай на настъпиване на някое от неизчерпателно посочените събития, участникът освобождава Logiscape от отговорност, като потвърждава, че няма да извършва правни и/или фактически действия, с които да претендира да му бъдат изплатени обезщетения от Организатора за претърпени вреди по време на игрите на Logiscape, както и при проява на проблеми със здравословното състояние, настъпили след участие в играта.

4.3. Трети заинтересовани лица (родители, настойници, наследници и други) няма да извършват правни или фактически действия, с които да търсят отговорност от орrанизатори и/или спонсори на игрите на Logiscape за претърпени физически наранявания, травми или инвалидност или смьрт в резултат на участиетов игрите на Logiscape.

5. В игрите на Logiscape могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст. Лица на възраст между 7 и 17 години могат да участват в игрите на Logiscape, но само при условие, че са придружени от лице, навършило 18 години, което е техен законен родител/настойник, който подписва Декларацията от тяхно име. Изключение са организираните рождени дни, когато родителят/настойникът преценява, дали да остане с децата.

6. Участниците се съгласяват с това, че са наясно, че игрите на Logiscape може да съдържат пребиваване в тясно пространство. В игрите на Logiscape не могат да участват бременни жени, лица със сърдечно-съдови проблеми, както и лица, страдащи от хипертония, клаустрофобия, епилепсия и др. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в дадена игра.

7. Максималната продължителност на една сесия на стаите на загадките от Logiscape е един астрономически час (60 минути), като в една сесия могат да вземат участие минимум двама души и максимален брой четирима души. Продължителността на ролевите игри е различна и зависи от характера на самите игри.

8. Ако в хода на игрите на Logiscape някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието си в играта и да напусне, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на играта, останалите участници могат да продължат участието си.
В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците представител на Организатора на играта, осъществяващ контрол върху процеса на играта, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране.

9. Участниците, играещи в стаите на загадките на Logiscape, са длъжни да използват съоръженията и оборудването, находящи се в помещението, с необходимата грижа. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлен опит от страна на участниците за повреждане на инструменти, оборудване и съоръжения, които са част от помещението и представляват собственост на Организатора на играта. Организаторът на играта може да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на играта или да следват инструкциите на служителите, осъществяващи контрола върху помещението. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

10. В помещенията, както и в зоните навън, в които се провеждат игри Logiscape, е строго забранено:

10.1. Видео или аудио записи от участниците, както и всички фотографски или други форми на запис;

10.2. Внасянето на всякакви вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците или на други вещи, намиращи се в помещението, както и внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на помещението на стаята на загадките;

10.3. Участието на лица, употребили алкохол или всякакъв вид лекарства или други психотропни вещества;

10.4. Участието на лица с ниско ниво на лична хигиена;

10.5. Участието на лица, които проявяват агресия и които биха причинили щети в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения в помещението.

11. Всяка информация относно игрите в Стаите на загадките представляват търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин или да се използва. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.

12. Пъзелите, загадките и интериора в игралните помещения са под авторското право на Организатора.

13. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на игрите създадени от Logiscape. Организаторът на игрите на Logiscape си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

14. Забранява се участието в игрите на Logiscape без писменното съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.

15. По време на игрите в Стаите на загадките участниците са под видео и аудио наблюдение с цел гарантиране на сигурността и безопасността на играта, както и с цели, свързани с вида на играта. Участниците дават разрешение видео и снимковите материали да бъдат използвани за рекламни цели на Logiscape.

16. Всеки участник се съгласява Logiscape да съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Участникът е запознат с целта и средствата на обработка на личните му данни, както и с доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им.

17. Организаторът на игрите на Logiscape запазва правото си, да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.

18. Всяка резервация се извършва по телефон на Организатора, онлайн системата за резервации на сайта на www.logiscape.bg или по друг начин с потвърждение от Организатора.