Общи условия

Общи условия и правила за провеждане игра в Стая на Загадките

Провеждане на играта

1.Всеки участник в Играта е длъжен да спазва настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.

2. Играта се провежда в специално обозначено за тази цел помещение и при спазване на установените правила за участниците в нея упоменати в настоящите общи условия или в Декларациите за участниците.

3. След информиране за правилата на играта, всеки участва на собствена отговорност.

4. Организаторът не носи никаква лична или материална отговорност за щети причинени на участниците от неправилното използване на играта или неспазването на правилата. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл в помещението.

5.В Играта могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст. Лица на възраст между 7 и 17 години могат да участват в Играта, но само при условие, че са придружени от лице, навършило 18 години, което е техен законен родител/настойник, който подписва Декларацията от тяхно име.

6.В Играта не могат да участват бременни жени, лица със сърдечно-съдови проблеми, както и лица, страдащи от хипертония, клаустрофобия, епилепсия и др. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в Играта.

7.Максималната продължителност на една сесия на Играта е един астрономически час (60 минути), като в една сесия могат да вземат участие минимум двама души и максимален брой четирима души.

8.Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието си в Играта и да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.

В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците представител на Организатора на играта, осъществяващ контрол върху процеса на Играта, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране.

9.Участниците в Играта са длъжни да използват съоръженията и оборудването, находящи се в помещението, с необходимата грижа. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлен опит от страна на участниците за повреждане на инструменти, оборудване и съоръжения, които са част от помещението и представляват собственост на Организатора на играта. Организаторът на Играта може да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на Играта или да следват инструкциите на служителите, осъществяващи контрола върху помещението. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

10.В помещението, в което се провежда Играта е строго забранено:

1. Видео или аудио записи, както и всички фотографски или други форми на запис.

2. Внасянето на всякакви вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците или на други вещи, намиращи се в помещението, както и внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на помещението на Играта;

3. Участието на лица, употребили алкохол или всякакъв вид лекарства или други психотропни вещества;

4. Участието на лица с ниско ниво на лична хигиена;

5. Участието на лица, които проявяват агресия и които биха причинили щети в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения в помещението.

11.Всяка информация относно Играта представляват търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин или да се използва. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.

12.Пъзелите, загадките и интериора в игралните помещения са под авторското право на Организатора.

13.Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

14. Забранява се участието в Играта без писменното съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.

15. По време на играта играчите са под видео и аудионаблюдение с цел гарантиране на сигурността и безопасността на играта, както и с цели, свързани с вида на играта.

16. Организаторът на игратазапазва правото си, да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.

Резервации за сесии на играта

17. Всяка резервация се извършва по телефон на Организатора, онлайн системата за резервации на сайта на www.logiscape.bg или по друг начин с потвърждение от Организатора.